VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁJMU MOTOROVÉHO VOZIDLA

k nájemní smlouvě uzavírané s podnikateli i
k nájemní smlouvě uzavírané se spotřebiteli

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Easy půjčovna aut s.r.o., IČO: 19829434, se sídlem Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 392299 (dále jen „Pronajímatel“) poskytuje svým klientům (dále jen „Nájemci“ či „Nájemce“) pronájem osobních a užitkových motorových vozidel včetně příslušenství určených k provozu na pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů (dále jen „Vozidla“ či „Vozidlo“) v souladu s těmito všeobecnými podmínkami nájmu motorového vozidla (dále jen „Všeobecné podmínky“).

1.2 Pronájem Vozidel se řídí nájemní smlouvou uzavřenou dle § 2201 a násl. občanského zákoníku, která je uzavírána v případě každého nájmu Vozidla Pronajímatele, a dále těmito Všeobecnými podmínkami, které tvoří přílohu nájemní smlouvy (dále jen „Smlouva“) a jsou její nedílnou součástí. Ve snaze maximalizovat přehlednost veškerých smluvních ujednání a být ve vztahu k Nájemci v nejvyšší možné míře transparentní obsahuje Smlouva komplexní úpravu vzájemných práv a povinností Pronajímatele a Nájemce; tyto Všeobecné podmínky jsou toliko doplněním Smlouvy, na níž navazují. V případě rozporů mezi ustanoveními Smlouvy (nepočítaje v to ustanovení Všeobecných podmínek) a Všeobecných podmínek mají přednost ustanovení Smlouvy.

1.3 Před uzavřením Smlouvy je Pronajímatel oprávněn provést kontrolu toho, zda je Nájemce způsobilý uhradit pohledávky související se Smlouvou. Za tím účelem je Pronajímatel oprávněn ověřit, zda vůči majetku nebo osobě Nájemce není vedeno insolvenční či exekuční řízení. Pokud se prokáže, že je takové řízení vedeno, Pronajímatel nemusí s Nájemcem Smlouvu uzavřít.

2. Nájem Vozidla

2.1 Pronajímatel umožní Nájemci a Nájemce se zavazuje užívat Vozidlo na základě a za podmínek stanovených ve Smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem a hodinou uvedenou ve Smlouvě se zánikem k okamžiku uplynutí sjednané nájemní doby.

2.2 Nájemce se podpisem Smlouvy zavazuje hradit Pronajímateli za užívání Vozidla v hotovosti nebo bezhotovostně nájemné a poplatky ve výši a způsobem stanoveným ve Smlouvě.

2.3 V nájemném nejsou zahrnuty náklady za pohonné hmoty, zahraniční dálniční známku (pokud dal Pronajímatel písemný souhlas s použitím Vozidla v zahraničí), poplatek za nadlimitní nájezd kilometrů (nebyl-li sjednán neomezený denní nájezd kilometrů), jakož i další náklady související s provozem Vozidla výslovně neuvedené v tomto článku Všeobecných podmínek nebo ve Smlouvě.

2.4 Sazba nájemného za pronájem Vozidla činí za každý započatý den částku ve výši uvedené ve Smlouvě.

3. Kauce / late charge

3.1 Nájemce je povinen nejpozději při podpisu Smlouvy složit Pronajímateli v hotovosti, bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu nebo převodem na účet Pronajímatele vratnou kauci ve výši stanovené Smlouvou.

3.2 Kauce je určena k úhradě případných dluhů Nájemce ze Smlouvy. Nájemce výslovně souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn kauci jednostranně započítat na úhradu nájemného, poplatků, smluvních pokut, náhrady škody, pokut uložených orgány státní správy nebo Policií České republiky a dalších pohledávek Pronajímatele ze Smlouvy, a to v souladu se Smlouvou.

3.3 Nespotřebovanou kauci Pronajímatel vrátí Nájemci nejpozději do 30 dnů od ukončení nájemního vztahu, pokud nedošlo k poškození Vozidla. Pokud došlo k poškození Vozidla, vrátí Pronajímatel Nájemci kauci (její část) nejpozději do 90 dnů od ukončení nájemního vztahu.

3.4 Pronajímatel může požadovat po Nájemci souhlas s provedením platby late charge až do výše 100.000,- Kč, kterým Nájemce umožní Pronajímateli uspokojit své nároky vůči Nájemci vzniklé na základě a v souvislosti se Smlouvou z platební nebo kreditní karty Nájemce.

4. Povinnosti Nájemce

4.1 Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vozidlo je dáno do užívání vždy jen konkrétní osobě uvedené ve Smlouvě. Tato osoba je oprávněna umožnit užívání Vozidla třetí osobě, popř. dál Vozidlo třetí osobě do podnájmu, pouze s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele, popř. pokud je další osoba uvedena ve Smlouvě.

4.2 Nájemce je povinen při provozu Vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví, a v zemích bez rychlostního omezení dodržovat rychlostní limity dle Smlouvy.

4.3 Nájemce je povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot.

4.4 Nájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provádět s Vozidlem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu.

4.5 Nájemce nesmí zatěžovat Vozidlo nad přípustnou mez, používat Vozidlo k jízdě v terénu, musí se zdržet agresivní jízdy zahrnující prudké brždění a akceleraci, úmyslné jízdy smykem, driftování či vytáčení motoru do vysokých otáček ještě před jeho zahřátím. Nájemce se s Vozidlem nesmí účastnit soutěžních jízd a jiných motoristických závodů a nesmí Vozidlo užívat k provozování činnosti mající povahu taxislužby.

4.6 Nájemce nesmí použít Vozidlo k cestám mimo Českou republiku bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, ani ho tam dopravit jiným způsobem. Nájemci může být udělen souhlas k vycestování pouze pro určité země, města nebo trasy.

4.7 Nájemce je vždy a za všech okolností povinen řádně uzamknout Vozidlo v době, kdy jej nepoužívá, a pokud je Vozidlo vybaveno i mechanickým zabezpečením (např. zámek řadicí páky), vždy ho použít. Nájemce je povinen zamezit přístupu třetích sob k autoklíčům či startovací kartě Vozidla.

4.8 Nájemce nesmí umývat Vozidlo v kartáčové myčce či mýt Vozidlo jiným kontaktním způsobem, neboť neodborným či nešetrným mytím a čistěním, popř. užitím nevhodných mycích a čistících přípravků a nástrojů dochází k nevratnému poškození laku Vozidla, popř. jeho interiéru, a tím i snížení hodnoty Vozidla. Za účelem splnění povinnosti Nájemce udržovat Vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal (kdy např. za teplého počasí může po určité době dojít k nemožnosti odstranění znečištění od hmyzu), je Nájemce povinen mýt Vozidlo v bezkontaktní myčce či svépomocí za použití vysokotlakého čističe WAP. Je zakázáno používat chemické prostředky na čištění a ošetřování karoserie a interiéru Vozidla a používat jakékoliv osvěžovače vzduchu.

4.9 Nájemce je povinen předat Vozidlo Pronajímateli ve stejném stavu, v jakém je převzal, tj. umyté v ruční nebo bezkontaktní myčce, vysušené a s vyčištěným interiérem. Vozidlo by mělo být umyto v blízkosti místa předání tak, aby při cestě na místo předání nedošlo k jeho opětovnému znečištění. Pokud Nájemce tuto povinnost poruší, bude mu účtována paušální náhrada nákladů za mytí a čištění Vozidla ve výši 999,- Kč bez DPH (1.209,- Kč vč. DPH).

4.10 Je-li Vozidlo předáváno na odstavném parkovišti na adrese Novodvorská 1800/136, Praha 4, podlaží -1, doporučuje Pronajímatel za účelem splnění povinnosti dle čl. 4.9 umýt Vozidlo v Automyčce Express na adrese Novodvorská 1800/136, Praha 4, podlaží -1. V takovém případě by měl Nájemce nejpozději 24 hodin před vrácením Vozidla rezervovat telefonicky, emailem nebo v rezervačním systému automyčky termín umytí Vozidla. Vozidlo pak bude umyto a připraveno k předání nejpozději do 60 minut od jeho přistavení na odstavné parkoviště. Až následně je provedena prohlídka stavu vráceného Vozidla a Vozidlo je předáno pronajímateli. Pouhé zanechání Vozidla v Automyčce Express se nepovažuje za vrácení Vozidla.

4.11 Pokud dojde k předčasnému vrácení Vozidla, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu, a to ve výši 100% nájemného za zbývající sjednanou dobu pronájmu, maximálně však za 7 zbývajících dní pronájmu Vozidla. V době letní sezony (tj. v období od 1.5. do 30.9.) se smluvní pokuta pro vozy třídy „kabriolet“, „minibus“, „elektro“ a „sportovní a luxusní vozidla“ omezuje dobou zbývajících 14 dní pronájmu.

5. Pohonné hmoty

5.1 Nájemné nezahrnuje náklady na pořízení pohonných hmot do Vozidla. Pronajímatel předá Nájemci Vozidlo s plnou palivovou nádrží a Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo s plnou palivovou nádrží předat zpět.

5.2 Dotankování pohonných hmot do Vozidla před předáním Vozidla zpět Pronajímateli musí být provedeno na veřejně přístupné čerpací stanici pohonných hmot vzdálené maximálně 5 km od Smlouvou uvedeného místa předání Vozidla zpět Pronajímateli.

6. Doplňkové příslušenství Vozidla

Pronajímatel poskytne Nájemci k Vozidlu na jeho žádost Pronajímatelem nabízené doplňkové příslušenství k Vozidlu, a to za úplatu dle platného ceníku Pronajímatele.

7. Storno podmínky

7.1 V případě, že Nájemce zruší svou objednávku nejpozději 48 hodin před začátkem sjednaného nájmu (dohodnutým časem převzetím Vozidla), bude mu uhrazená záloha vrácena v plné výši snížená pouze o storno poplatek ve výši 2.000,- Kč bez DPH určený na pokrytí administrativních nákladů Pronajímatele spojených se zrušením objednávky.

7.2 Pokud Nájemce zruší svou objednávku méně jak 48 hodin před začátkem sjednaného nájmu (dohodnutým časem převzetí Vozidla), bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % nájemného za sjednanou dobu pronájmu, maximálně však za 3 dny pronájmu Vozidla. O tuto částku bude uhrazená záloha snížena a zbytek zálohy bude Nájemci vrácen do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. Pokud je výše zálohy nižší než výše storno poplatku, ponechává si Pronajímatel Nájemcem uhrazenou zálohu v plné výši.

7.3 Pokud Nájemce zruší svou objednávku po dohodnutém čase převzetí Vozidla, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % nájemného za sjednanou dobu pronájmu, maximálně však za 7 dní pronájmu Vozidla. O tuto částku bude záloha snížena a zbytek zálohy bude Nájemci vrácen do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. Pokud je výše zálohy nižší než výše storno poplatku, ponechává si Pronajímatel Nájemcem uhrazenou zálohu v plné výši.

7.4 Pokud v důsledku pozdního zrušení nebo opomenutí zrušení objednávky Pronajímatel:

7.4.1 marně přistaví Vozidlo mimo parkovací plochy Pronajímatele nebo mimo areál Letiště Václava Havla dle Smlouvy, může vyúčtovat paušální náhradu nákladů ve výši 2.500,- Kč bez DPH za přistavení mimo území hl. m. Prahy nebo ve výši 999,- Kč bez DPH za přistavení na území hl. m. Prahy,

7.4.2 marně připraví Vozidlo k předání v sobotu, neděli či ve státním svátku, nebo v pracovních dnech v době od 17:00 hod do 9:00 hod, může vyúčtovat paušální náhradu nákladů ve výši 999,- Kč bez DPH. O tuto částku bude záloha snížena a zbytek zálohy bude Nájemci vrácen do 30 dnů ode dne zrušení objednávky.

7.5 Pokud Nájemce (popř. osoba jednající za Nájemce) po podpisu Smlouvy poruší povinnost podepsat nebo poskytnout některý z dokumentů předvídaných ve Smlouvě (např. vystavit zajišťovací směnku, nebo uzavřít dohodu o vyplňovacím právu směnečném), má Pronajímatel právo odstoupit od Smlouvy.

8. Storno podmínky – pronájem prázdninových vozů v době letní sezony

8.1 V době letní sezony (tj. v období od 1.5. do 30.9) se pro vozy třídy „kabriolet“, „minibus“, „elektro“ a „sportovní a luxusní vozidla“ (dále jen „prázdninové vozy“) uplatní následující speciální storno podmínky uvedené v tomto bodě Všeobecných podmínek. Důvodem je zvýšený zájem klientů o prázdninové vozy právě v letním období, kdy jsou jejich objednávky realizovány zpravidla s velkým časovým předstihem a na delší časové období, a tedy zrušení objednávky prázdninového vozu v letní sezoně je pro Pronajímatele spojeno s většími ztrátami než u ostatních vozů.

8.1.1 Pokud Nájemce zruší svou objednávku prázdninového vozu v letním období více jak 7 dnů před začátkem sjednaného nájmu (dohodnutým časem převzetí Vozidla), bude mu účtován storno poplatek ve výši 2.000,- Kč bez DPH určený na pokrytí administrativní nákladů Pronajímatele spojených se zrušením objednávky.

8.1.2 Pokud Nájemce zruší svou objednávku prázdninového vozu v letním období mezi 7. dnem a 48 hod. před začátkem sjednaného nájmu (dohodnutým časem převzetím Vozidla), bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % nájemného, maximálně však za 14 dní pronájmu prázdninového vozu.

8.1.3 Pokud Nájemce zruší svou objednávku prázdninového vozu méně než 48 hod. před začátkem sjednaného nájmu či po dohodnutém čase převzetí Vozidla, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % nájemného, maximálně však za 14 dní pronájmu prázdninového vozu.

O částku uvedenou v bodě 8.1.1, 8.1.2 nebo 8.1.3 těchto Všeobecných podmínek bude záloha snížena a zbytek zálohy bude Nájemci vrácen do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. Pokud je výše zálohy nižší než výše storno poplatku, ponechává si Pronajímatel Nájemcem uhrazenou zálohu v plné výši. Bod 7.4 těchto Všeobecných podmínek se uplatní obdobně.

8.2 Pokud Nájemce (popř. osoba jednající za Nájemce) po podpisu Smlouvy poruší povinnost podepsat nebo poskytnout některý z dokumentů předvídaných ve Smlouvě (např. vystavit zajišťovací směnku, nebo uzavřít dohodu o vyplňovacím právu směnečném), má Pronajímatel právo odstoupit od Smlouvy.

9. Dostupnost vozidla

9.1 Po rezervaci Vozidla je Nájemci zaslán návrh Smlouvy. Tento návrh může obsahovat i identifikaci konkrétního Vozidla, která je ovšem nezávazná, neboť Nájemce si při rezervaci vybírá jen typ Vozidla.

9.2 Pokud Pronajímatel při uzavírání Smlouvy nebude mít k dispozici rezervovaný typ Vozidla (např. z důvodů poškození předchozím Nájemcem, nebo pozdního vrácení) nabídne Nájemci přednostně Vozidlo jiného typu ale stejné kategorie. Pokud to nebude možné, nabídne Pronajímatel Vozidlo vyšší kategorie, ale bez navýšení nájemného. Pokud ani to nebude možné, nabídne Pronajímatel Nájemci Vozidlo nižší kategorie. Bude-li Nájemce s pronájmem Vozidla nižší kategorie souhlasit, bude mu naúčtováno nájemné odpovídající nižší kategorii Vozidla. V posledně uvedeném případě bude mít Nájemce při podpisu Smlouvy právo na vrácení odpovídající části již uhrazené zálohy.

9.3 Pokud Pronajímatel přes veškerou snahu nebude moci nabídnout Nájemci žádné Vozidlo, což s ohledem na šíři vozového parku bude výjimečný případ, má Nájemce právo na vrácení celé uhrazené zálohy. Pronajímatel se současně zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zprostředkoval Nájemci uzavření nájemní smlouvy u jiné renomované autopůjčovny.

10. Omezení odpovědnosti za škodu ve vybraných případech (spoluúčast)

10.1 V nájemném dle Smlouvy je za splnění podmínek dle Smlouvy zahrnuto základní omezení odpovědnosti Nájemce za škodu na Vozidle tak, že spoluúčast Nájemce v určitých případech činí 10 % ze způsobené škody (v závislosti na typu Vozidla) spolu s uvedením minimální výše částky, a to za každou jednotlivou škodní událost.

10.2 Za poplatek si Nájemce může přikoupit službu tzv. nulové spoluúčasti, která za podmínek dle Smlouvy omezuje v určitých případech odpovědnost Nájemce za škodu na Vozidle na 0 % ze způsobené škody.

10.3 Konkrétní výše sjednané spoluúčasti je uvedena vždy ve Smlouvě.

10.4 Na určité druhy škod (např. škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, škody způsobené na pneumatikách a discích kol), na škody způsobené porušením určitých vybraných smluvních povinností a v dalších případech uvedených ve Smlouvě, se spoluúčast neuplatní a Nájemce hradí škodu v plné výši.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Je-li ve Smlouvě nebo Všeobecných podmínkách použito pojmu Nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým Nájemce na základě Smlouvy nebo následně na základě předchozího písemného souhlasu Pronajímatele Vozidlo poskytl k užívání, ale odpovědnost za případné škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu Nájemce.

11.2 Všeobecné podmínky se řídí zákony České republiky, a to především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.3 Případné spory ze Smlouvy lze řešit mimosoudně. Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi Pronajímatelem a Nájemcem je v souladu se zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je pověřena Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) - Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si nesou strany samy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat náležitosti, které jsou spolu s formulářem návrhu a dalšími informacemi l mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů dostupné na stránkách ČOI (https://www.coi.cz/informace-o-adr/). Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od doby, kdy u podnikatele uplatnil své právo poprvé.

11.4 Jestliže je ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek neplatné nebo nepoužitelné nebo se neplatným nebo nepoužitelným stane, nedotýká se to platnosti a použitelnosti ostatních ustanovení.

11.5 Všeobecné podmínky mohou být měněny pouze písemně.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 12. prosince 2023.