VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁJMU MOTOROVÉHO VOZIDLA

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost AKRA broker s.r.o., IČO: 247 86 284, se sídlem Nový Zlíchov 3172/6, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „ Pronajímatel“) poskytuje svým klientům (dále jen „ Nájemci“ či „ Nájemce“) pronájem osobních a užitkových motorových vozidel včetně příslušenství určených k provozu na pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů (dále jen „ Vozidla“ či „ Vozidlo“) v souladu s těmito všeobecnými podmínkami nájmu motorového vozidla (dále jen „Všeobecné podmínky“).

1.2 Pronájem Vozidel se řídí nájemní smlouvou uzavřenou dle § 2201 a násl. občanského zákoníku, která je uzavírána v případě každého nájmu Vozidla Pronajímatele, a dále těmito Všeobecnými podmínkami, které tvoří přílohu nájemní smlouvy (dále jen „ Smlouva“) a tvoří její nedílnou součást. Ve snaze maximalizovat přehlednost veškerých smluvních ujednání a být ve vztahu k Nájemci v nejvyšší možné míře transparentní obsahuje Smlouva komplexní úpravu vzájemných práv a povinností Pronajímatele a Nájemce; tyto Všeobecné podmínky jsou toliko doplněním Smlouvy, na níž navazují. V případě rozporů mezi ustanoveními Smlouvy (nepočítaje v to ustanovení Všeobecných podmínek) a Všeobecných podmínek mají přednost ustanovení Smlouvy.

2. Nájem Vozidla

2.1 Pronajímatel umožní Nájemci a Nájemce se zavazuje užívat Vozidlo na základě a za podmínek stanovených ve Smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem a hodinou uvedenou ve Smlouvě se zánikem k okamžiku uplynutí sjednané nájemní doby.

2.2 Nájemce se podpisem Smlouvy zavazuje hradit Pronajímateli za užívání Vozidla v hotovosti nebo bezhotovostně nájemné a poplatky ve výši a způsobem stanoveným ve Smlouvě.

2.3 V nájemném nejsou zahrnuty náklady za pohonné hmoty, úklid a mytí Vozidla, zahraniční dálniční známku (pokud dal Pronajímatel písemný souhlas s použitím Vozidla v zahraničí), ujetí vyššího než Smlouvou sjednaného počtu kilometrů (denní limit 200 kilometrů), jakož i další náklady související s provozem Vozidla výslovně neuvedené v odst. 2.4 těchto Všeobecných podmínek nebo ve Smlouvě.

3. Kauce

3.1 Nájemce je povinen nejpozději při podpisu Smlouvy složit Pronajímateli v hotovosti, bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu nebo převodem na účet Pronajímatele vratnou kauci ve výši stanovené Smlouvou.

3.2 Kauce je určena k úhradě případných dluhů Nájemce ze Smlouvy. Nájemce výslovně souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn kauci jednostranně započítat na úhradu nájemného, poplatků, smluvních pokut, náhrady škody, pokut uložených orgány státní správy nebo Policií České republiky a dalších pohledávek Pronajímatele ze Smlouvy, a to v souladu se Smlouvou.

3.3 Nespotřebovanou kauci Pronajímatel vrátí Nájemci nejpozději do 30 dnů od ukončení nájemního vztahu, pokud nedošlo k poškození Vozidla. Pokud došlo k poškození Vozidla, vrátí Pronajímatel Nájemci kauci (její část) nejpozději do 90 dnů od ukončení nájemního vztahu.

4. Povinnosti Nájemce

4.1 Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vozidlo je dáno do užívání vždy jen konkrétní osobě uvedené ve Smlouvě. Tato osoba je oprávněna umožnit užívání Vozidla třetí osobě, popř. dál Vozidlo třetí osobě do podnájmu pouze s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele, popř. pokud je další osoba uvedena ve Smlouvě.

4.2 Nájemce je povinen při provozu Vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví, dodržovat předepsanou rychlost i v zemích bez rychlostního omezení.

4.3 Nájemce je povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot a olejů.

4.4 Nájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provádět s Vozidlem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu.

4.5 Nájemce nesmí zatěžovat Vozidlo nad přípustnou mez ani se účastnit s Vozidlem soutěžních jízd a jiných motoristických závodů.

4.6 Nájemce je vždy a za všech okolností při odstavení vozu povinen vozidlo řádně uzamknout a pokud je vůz vybaven i mechanickým zabezpečením (např. zámek zpátečky), tento vždy použít.

5. Pohonné hmoty

5.1 Nájemné nezahrnuje náklady na pořízení pohonných hmot do Vozidla. Pronajímatel předá Nájemci Vozidlo s plnou palivovou nádrží a Nájemce je povinen Pronajímateli Vozidlo s plnou palivovou nádrží předat zpět.

5.2 Dotankování pohonných hmot do Vozidla před předáním Vozidla zpět Pronajímateli musí být provedeno na veřejně přístupné čerpací stanici pohonných hmot vzdálené maximálně 5 km od Smlouvou uvedeného místa předání Vozidla zpět Pronajímateli.

6. Doplňkové příslušenství Vozidla

Pronajímatel poskytne Nájemci k Vozidlu na jeho žádost Pronajímatelem nabízené doplňkové příslušenství k Vozidlu, a to za úplatu dle platného ceníku Pronajímatele.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Je-li ve Smlouvě nebo Všeobecných podmínkách použito pojmu Nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým Nájemce na základě Smlouvy nebo následně na základě předchozího písemného souhlasu Pronajímatele Vozidlo poskytl k užívání, ale odpovědnost za případné škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu Nájemce.

7.2 Všeobecné podmínky se řídí zákony České republiky, a to především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7.3 Jestliže je ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek neplatné nebo nepoužitelné nebo se neplatným nebo nepoužitelným stane, nedotýká se to platnosti a použitelnosti ostatních ustanovení.

7.4 Všeobecné podmínky mohou být měněny pouze písemně.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2021.